Nákupní košík

V nákupním košíku nejsou žádné produkty.

0 Položek 0Kč

Obchodní podmínky

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

CENY ZBOŽÍ:

Maloobchodní nabídka – je určena koncovým zákazníkům ( fyzické i právnické osoby ) se lhutou k uplatnění vad 3 měsíce u zboží, které není nové. U nového zboží je záruční doba 24 měsíců. Prodej se řídí občanským zákoníkem.

STAV ZBOŽÍ A ZÁRUKY:

Zboží nabízené v našem e-shopu NENÍ NOVÉ, pokud není výslovně uvedeno jinak. Lhuta k uplatnění skrytých vad činí 3 měsíce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBOŽÍ:

U repasovaných PC, monitorů a tiskáren, není v ceně napájecí kabel. U všech notebooků je NAPÁJECÍ ADAPTÉR a napájecí kabel samozřejmě v ceně.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží lze objednat následujícími způsoby :

 • on-line na našem e-shopu
 • e-mailem
 • telefonicky

PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVA:

Platba v hotovosti:
Platbou v hotovosti se rozumí platba zboží při osobním převzetí u prodejce.

Dobírka:
Dobírkou se rozumí úhrada zboží při převzetí přepravci, kterým bylo objednané zboží doručeno.

Platba bankovním převodem:

Platba se realizuje na základě proforma faktury, která je vystavena v okamžiku dokončení Vaší objednávky a je Vám doručena e-mailem. Na faktuře je uvedeno číslo účtu, částka a variabilní symbol pro identifikaci Vaší platby. Pokud je Vaše platba připsána na náš účet, je zboží ihned expedováno. Pokud není úhrada proforma faktury provedena do 7 dnů, budeme Vás kontaktovat. Pokud nebude na kontakt reagováno a částka nebude připsána na účet, bude Vaše objednávka zrušena. K zásilce je přiložen daňový doklad, na kterém je uvedeno, že částka byla uhrazena zálohově.

MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (NEPLATÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NAKUPUJÍCÍ NA IČO). Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího písemně, uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Prodavajicí vrací i častku za dopravné.

Zboží zůstává až do úplné úhrady vystavené faktury majetkem "Servis počítačů Brno", Karel Klumpar, Hoblíkova 560/18, Brno 613 00.

Dle zvoleného způsobu platby zvolí zákazník i odpovídající způsob dopravy.

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ:

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 619 a následujících, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 a následujících, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ke každému zboží zakoupenému u "Servis počítačů Brno", Karel Klumpar, Hoblíkova 560/18, Brno 613 00 (dále jen prodávající) je přikládán daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem "Servis počítačů Brno", Karel Klumpar, Hoblíkova 560/18, Brno 613 00 a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak. Délka lhůty na uplatnění skrytých vad u zboží, které není nové je 3 měsíce (na vady, které mělo zboží při převzetí kupujícím a ten o nich nevěděl ). U zboží, které není nové, se lhůta nevztahuje na vady, kvůli kterým byla snížena cena zboží. Záruční doba (lhůta) začíná běžet dnem vystavení prodejního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba (lhuta) prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Výjimky tvoří:

 • notebooky, kde je záruka individuální podle typu a výrobce
 • sotřební materiál dodávaný s tiskárnami
 • u repasovaných tiskáren není záruka na množství toneru
 • u repasovaných notebooků není záruka na stav baterie
 • u repasovaných PC a notebooků není záruka na výskyt vadných sektorů na hdd
 • LCD monitory a displaye notebooků a jejich vadné pixely a svítivost

Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů "Servis počítačů Brno", Karel Klumpar, Hoblíkova 560/18, Brno 613 00 se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a NEJSOU důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení "Servis počítačů Brno", Karel Klumpar, Hoblíkova 560/18, Brno 613 00.

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, pokud bylo zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající především ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80 nebo zboží poničené přepětím či zkratem v síti
 • zboží bylo poškozeno živly

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem (testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady). Popis musí obsahovat HW a SW konfiguraci, při které se závada projevila.

KUPUJÍCÍ JE POVINEN:

Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud neprokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při důkladné prohlídce. Kupující je povinnen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při důkladné prohlídce zjistit.
Kupující je povinnen při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě (faktuře) a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.